ALLMÄNNA REGLER

Trivselregler


För att uppfylla hänsynstagande till grannarna förbinder sig
bostadsrättsinnehavare/hyresgäst att iaktta nedanstående regler.


Reglerna är inte fullständiga vilket innebär att även sådant som inte är nämnt här, kan medföra att man stör sina grannar på ett otillåtet sätt eller på annat sätt missköter sitt boende.


Du bör:

  • Inte spela musik så du stör dina grannar

  • Inte spika/borra i väggar eller liknande mellan kl 20.00-07.00. Lördag och Söndag är vilodag för många av dina grannar så avstå från att spika och borra före kl.10.00

  • Placera inte föremål i entréer, trapphus, källargångar, förrådsgångar eller portaler eftersom det leder till en ökad brandrisk och leder till anmärkning vid brandtillsyn

  • Ha god tillsyn över dina djur

  • Inte utan särskilt tillstånd från styrelsen sätta upp parabolantenner, skyltar, utomhusantenner, markiser, staket eller liknande

  • Inte grilla på balkongen. Föreningen har ordnat grillplatser utomhus.

  • Inte placera blomlådor eller andra föremål på utsidan av balkong då det kan innebära risk för skador på andra personer eller deras egendom om de lossnar och faller ner.

  • Inte röka i fastighetens utrymmen.

Uppsättning av parabolantenn

De som önskar sätta upp en parabolantenn ska ansöka om tillstånd för detta hos styrelsen. Om styrelsen anser att det går bra ska styrelsen försäkra sig om att parabolantennen sätts upp på ett fackmannamässigt sätt eftersom föreningen som fastighetsägare bär ansvar för det yttre som till exempel balkong och fasad. Om antennen skulle falla ned och skada person eller egendom riskerar föreningen skadeståndsskyldighet. Föreningen bär ansvaret för fastigheten, dess skötsel och yttre underhåll, vilket inte kan avtalas bort.

Spisfläktar

Endast kolfilterfläktar är godkända för kök/pentry, dvs utan anslutning till fastighetens ventilation. Det är förbjudet att ansluta spisfläktar till ventilationssystemet då det förstör fastighetens ventilation och skapar problem i kringliggande lägenheter. Eventuella köksfläktar som är anslutna skall demonteras.

Blandare/vattenkran

Vi uppmanar alla medlemmar om att vara aktsamma om man byter ut en blandare i lägenheten - vissa billigare blandare är endast avsedda för privathus och håller inte för vattentrycket i ett flerbostadshus. En dålig blandare (som ej håller tätt mellan kall- och varmvattenledning) kan orsaka vöverströmning och svängningar i vattentemperaturen i en angränsande lägenhet. En behörig installatör känner till detta. Vi påminner också om att reparationer ska ske på ett fackmannamässigt sätt, och att ändringar i kök och badrum alltid ska meddelas styrelsen för kännedom. Även äldre slitna blandare kan orsaka överströmning och därmed olägenhet för grannar. Var därför vaksam på tecken på slitage och felaktig funktion på blandare.

Garage/biltvätt

Vi ber de medlemmar som har en garageplats uppmärksamma att det enligt Stockholms Stads regler inte är tillåtet att tvätta bilar där vattnet rinner direkt till en dagvattenbrunn d.v.s. i eller framför våra garage. Bilar ska tvättas antingen på biltvätt eller på annan anläggning som är utrustad för att ta hand om föroreningar från tvättvattnet.